Lőszermentesítés – 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása
engedélyezésének részletes szabályairól
A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről
szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
Haditechnikai Ipari Bizottság
1. § (1) A Haditechnikai Ipari Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) független, javaslattevő tárcaközi szervezet,
mely jogosult a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtott kérelmekkel
kapcsolatos szakértői vélemények kialakítására.
(2) A Bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a Hivatal főigazgatója, további szavazati joggal rendelkező
tagjai:
a) az igazságügyi és rendészeti miniszter,
b) a gazdasági és közlekedési miniszter,
c) a honvédelmi miniszter,
d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter
által kijelölt 1-1 személy.
(3) A Bizottság tanácskozási joggal rendelkező állandó tagja a Magyar Védelmiipari Szövetség képviselője.
(4) A Bizottság elnöke a Bizottság munkájába tanácskozási joggal esetenként más minisztériumok, valamint
országos hatáskörű szervek képviselőit is bevonhatja.
(5) A Bizottság titkárságát és titkárát a Hivatal főigazgatója az általa irányított szervezet köztisztviselői közül
jelöli ki. A Bizottság iratkezelésére a Hivatal iratkezelési szabályzata irányadó.
(6) A Bizottság véleményét a szavazati joggal rendelkezők egyhangúlag alakítják ki. Egyhangúság hiányában a
Bizottság a kérelmet elutasításra javasolja.
2. § A gazdasági és közlekedési miniszter a Bizottság munkájáról évente egy alkalommal jelentést tesz az
Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának.
Az engedélyezési eljárás
3. § (1) Az engedély iránti kérelmet írásban, egy példányban, a 4. § szerinti tartalommal kell benyújtani.
(2) Az eljárás illetékköteles, mértékét külön jogszabály állapítja meg.
4. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező azonosítását szolgáló, az engedélyező hatóság által törvény alapján kezelhető adatokat,
b) a felelős vezető azonosítását szolgáló, az engedélyező hatóság által törvény alapján kezelhető adatokat,
c) a tevékenység gyakorlásának pontos helyét és címét,
d) a kérelmező cégjegyzékszámát vagy a hatósági nyilvántartásba vételi számát, a kérelmező statisztikai és
adóazonosító jelét,
e) a tevékenység céljának meghatározását, továbbá a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TEÁOR szám és
SZJ szám feltüntetését,
f) a haditechnikai termék megnevezését, jellemző műszaki paramétereit,
g) a gyártás vagy szolgáltatásnyújtás megkezdésének korábbi vagy tervezett időpontját,
h) a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő
elválasztásának módját,
i) a telephely használatának jogcímét és annak igazolását,
j) a képződő hulladék kezelésének bemutatását, a környezetvédelemre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályi előírások betartásának módját,
k) amennyiben a tevékenység folytatásához vagy a titokvédelem érvényesítéséhez külön jogszabályban
meghatározottak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a lefolytatás időpontját, az ellenőrzést végző szerv
megnevezését és az ellenőrzés eredményét.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát
arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,
b) a kérelmező beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem
rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,
c) a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül
irányító felelős vezető e rendelet melléklete szerinti szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolását,
szakmai tevékenységének bemutatását,
d) a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének
azonosító adatait és az épületek méretarányos tervrajzait vagy az illetékes önkormányzat által kiadott azokat
helyettesítő okiratok azonosító adatait,
e) a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolását, üzembe helyezésük adatait,
f) az épületek, helyiségek biztonsági berendezéseire vonatkozó adatokat, műszaki leírásukat.
(3) A kérelemhez csatolni kell a következő, 60 napnál nem régebbi okiratokat:
a) a cégkivonatot vagy a hatósági nyilvántartásba vétel igazolását,
b) a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által kiadott, a számlaforgalommal kapcsolatos pénzforgalmi
szolgáltatói információt,
c) gazdasági társaság, szövetkezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a
kérelmező képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját.
(4) Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti kérelemhez 30
napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező – az engedély iránti
kérelme benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minősül.
(5) Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Hivatal az
engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a (3) bekezdésben meghatározott
adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.
(6) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel, valamint a
titokvédelmi és biztonsági előírások betartásának feltételeivel rendelkezik,
b) a külön jogszabályban meghatározott munkakör betöltője rendelkezik az ott meghatározott nemzetbiztonsági
ellenőrzéssel,
c) a tervezett gyártáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó munkakörben alkalmazottak
megfelelnek a Httv. 5. §-ában meghatározott követelményeknek,
d) a külön jogszabályban előírt termékekről nyilvántartást vezet, illetve arról adatot szolgáltat.
Az engedély kiadása, érvényessége, visszavonása
5. § (1) Határozatlan időtartamra abban az esetben adható engedély, ha a kérelmező közvetlenül a Httv.
hatálybalépését megelőzően folyamatosan legalább két éven keresztül kifejezetten hadiipari gyártási tevékenységet
végzett, vagy szolgáltatást nyújtott.
(2) Két évre adható az engedély, ha a kérelmező
a) közvetlenül a Httv. hatálybalépése előtt két évnél rövidebb ideig folytatott hadiipari gyártási vagy szolgáltatási
tevékenységet,
b) a gyártási vagy szolgáltatási tevékenységet a Httv. hatálybalépése után kezdi meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben az engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: engedélyes) a tevékenység két év
folyamatosan történő folytatása után kérelmezheti határozatlan időtartamra szóló engedély kiadását.
6. § (1) A Httv. hatálybalépése után gyártási vagy szolgáltatási tevékenységre kérelmet benyújtó, korábban
hadiipari tevékenységet nem végző kérelmező az engedély beszerzéséig a haditechnikai termék gyártásával, illetve a
szolgáltatással kapcsolatosan előkészítő tevékenységet sem folytathat.
(2) Az engedélyben kötelezni kell az engedélyest a haditechnikai terméket külön jogszabály szerint jelölő,
valamint a gyártót egyértelműen azonosító jelzés és adatnyilvántartás alkalmazására.
(3) Az 5. § (2) bekezdése szerint kiadott engedély hatályának a lejárta előtt, legkésőbb a 30. napon az
engedélyesnek nyilatkoznia kell a tevékenységéről, ha azt folytatni kívánja.
(4) A határozatlan időre szóló engedély kiadására irányuló kérelem esetén a Hivatal a (3) bekezdés szerinti
nyilatkozatban foglaltak figyelembevételével dönt a határozatlan időre szóló engedély kiadásáról vagy a kérelem
elutasításáról.
7. § (1) Az engedélyes jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódnak, amennyiben folytatni kívánja az
engedélyezett tevékenységet, új kérelmet kell benyújtania.
(2) Az engedélyes felett jelentős, többségi vagy közvetlen irányítást biztosító befolyás megszerzése vagy
megszűnése esetén a tevékenység csak új engedély birtokában folytatható.
8. § Az engedélyes az engedélyezési eljárás során benyújtott kérelem – e rendelet 4. §-a szerint meghatározott –
tartalmának változását 8 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.
9. § (1) Az engedélyes haladéktalanul köteles jelenteni a Hivatalnak az ellene irányuló csődeljárás, felszámolás
vagy végelszámolás megkezdését.
(2) A végelszámolás alatt álló engedélyes esetén a Hivatal köteles bekérni, és a Bizottságnak javaslattételre
bemutatni a végelszámoló írásbeli állásfoglalását a korábban engedélyezett tevékenységről.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárások során az eljárást lefolytató köteles a Hivatal felé az engedélyezett
tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokkal tételesen elszámolni.
10. § Az engedélyes ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény szerint hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban a Versenytanács 77. § (1) bekezdés d), e), f), g)
és i) pontja szerinti határozatától a jogerős döntés meghozataláig a Hivatal jogosult az engedély szerinti tevékenység
felfüggesztésére.
11. § (1) Visszavont engedély esetén az engedélyes további gyártást vagy szolgáltatási tevékenységet nem
folytathat.
(2) Öt évig nem kaphat engedélyt az a kérelmező, aki (amely), illetve amelynek vezető tisztségviselője vagy
felelős vezetője olyan engedélyesnél volt előzőleg tag, vezető tisztségviselő vagy felelős vezető, akitől (amelytől) az
engedélyt a Hivatal korábban jogerősen visszavonta, kivéve, ha az engedély visszavonására a tagsági jogviszonyától
vagy felelősségétől független tény miatt került sor.
12. § (1) A Hivatal az általa kiadott engedélyt közli az igazságügyi és rendészeti miniszterrel, a honvédelmi
miniszterrel, a Katonai Biztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójával. A Httv. mellékletének
XXVI. fejezete szerinti titkosszolgálati eszközöket érintő engedélyek esetén a Hivatal az általa kiadott engedélyt
közli a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójával.
(2) A Hivatal az engedélyt visszavonó határozatot közli azokkal a szervekkel, amelyekkel az (1) bekezdés alapján
közölte az engedélyt.
12/A. § A Hivatal elsőfokú döntése ellen benyújtott fellebbezést a gazdasági és közlekedési miniszter bírálja el.
Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba.
14. § A Bizottság e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül alakul meg, ügyrendjét e rendelet
hatálybalépését követő 30 napon belül maga állapítja meg.

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.